NANCY SILVERTON  of Mozza for CherryBombe magazine
© 2022—Julia Stotz Photography