NANCY SILVERTON  of Mozza for CherryBombe magazine
© 2021—Julia Stotz Photography