Nancy Silverton  of Mozza for CherryBombe magazine
© 2023—Julia Stotz Photography