NANCY SILVERTON  of Mozza for CherryBombe magazine
© 2019—Julia Stotz Photography